Cho 2a – 3b + c = 42. Tìm a,b,c sao cho a) a/b = -3/5; b/2 = c/7 b) a + 2b = 0 và 7b = 2c

Cho 2a – 3b + c = 42. Tìm a,b,c sao cho
a) a/b = -3/5; b/2 = c/7
b) a + 2b = 0 và 7b = 2cViết một bình luận

Câu hỏi mới