Cho 3 gói tiền: gói thứ nhất gôm toàn tờ 1000 đồng, gói thứ hai gồm toàn tờ 2000 đồng, gói thứ 3 gồm toàn tờ 5000 đồng. Biết

Cho 3 gói tiền: gói thứ nhất gôm toàn tờ 1000 đồng, gói thứ hai gồm toàn tờ 2000 đồng, gói thứ 3 gồm toàn tờ 5000 đồng. Biết rằng tổng số tờ giấy bạc của ba gói là 340 và số tiền ở các gói bằng nhau. Tính tờ giấy bạc mỗi loại.Viết một bình luận

Câu hỏi mới