Cho x/3=y/4 và y/5=z/6.Tính B=3x-4y+5z/x-2y+5z Help Me

Cho x/3=y/4 và y/5=z/6.Tính B=3x-4y+5z/x-2y+5z
Help MeViết một bình luận

Câu hỏi mới