Cho A = 1-2/3+(2/3)^2-(2/3)^3+….+(2/3)^2018-(2/3)^2019 Chứng tỏ A không phải là một số nguyên.

Cho A = 1-2/3+(2/3)^2-(2/3)^3+….+(2/3)^2018-(2/3)^2019 Chứng tỏ A không phải là một số nguyên.

1 bình luận về “Cho A = 1-2/3+(2/3)^2-(2/3)^3+….+(2/3)^2018-(2/3)^2019 Chứng tỏ A không phải là một số nguyên.”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  2/3. A = 2/3 – (2/3)^2 – (2/3)^3+….+(2/3)^2019 – (2/3)^2020
  A  + 2/3.A = 1 + (2/3)^2020
  (1+2/3).A=1+(2/3)^2020
  5/3.A= 1+(2/3)^2020
  A= [1+(2/3)^2020] .3/5 >1
  => A>1 mà (2/3)^2019 <2/3  => A< (1+2/3).3/5 = 1
  => A là số nguyên 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới