cho a/b=b/c=c/a (a,b,c khác 0; a+b+c khác0 ) và b=2022. Tính a-c

cho a/b=b/c=c/a (a,b,c khác 0; a+b+c khác0 ) và b=2022. Tính a-cViết một bình luận

Câu hỏi mới