cho `(a+b+c-d)/d = (b+c+d-a)/a = (c+d+a-b)/b = (d+a+b-c)/c` với `a;b;c;d 0` Tính : `P = (2a-b)/(2c-d) + (2b-c)/(2d-a) + (2c

cho `(a+b+c-d)/d = (b+c+d-a)/a = (c+d+a-b)/b = (d+a+b-c)/c` với `a;b;c;d 0` Tính : `P = (2a-b)/(2c-d) + (2b-c)/(2d-a) + (2c-d)/(2a-b) + (2d-a)/(2b-c)`Viết một bình luận

Câu hỏi mới