Cho a,b,c là các số nguyên, hỏi B=$a^{3}$ + $b^{3}$ + $c^{3}$ – ( a + b + c ) có chia hết cho 6 không? Tại sao?

Cho a,b,c là các số nguyên, hỏi B=$a^{3}$ + $b^{3}$ + $c^{3}$ – ( a + b + c ) có chia hết cho 6 không? Tại sao?Viết một bình luận

Câu hỏi mới