cho a,c,b đôi một khác nhau và khác 0.biết ab là số nguyên tố ab/bc=b/c tìm abc

cho a,c,b đôi một khác nhau và khác 0.biết ab là số nguyên tố ab/bc=b/c tìm abc

1 bình luận về “cho a,c,b đôi một khác nhau và khác 0.biết ab là số nguyên tố ab/bc=b/c tìm abc”

 1. Ta có a/b = b/c nên ac= b^{2}.
  Biết $\overline{ab}$ là một số nguyên tố có hai chữ số nên b \in {1;3;7;9}.
  Do a.c = b^{2}, ta xét từng trường hợp xảy ra:
  •b= 1 => a.c = 1 và $a,c$ là các chữ số => a= c= 1 ( loại).
  • b = 3 => a.c = 9 = 1.9 (do $a \ne  c$) $\overline{ab}$ = 13 do $93$ không là số nguyên tố. 
  Có \overline{ab}/\overline{bc} = 13/39 = 1/3 = 3/9 = b/c (nhận)
  •b=7 và b=9 đều loại do a=c
  => Vậy $\overline{abc}= 139$

  Trả lời

Viết một bình luận