Cho biết 2 đại lượng x và y tỉ lệ nghích với nhau theo công thức xy = 20. a) Tìm hệ số tỉ lệ. b) Tìm y biết x = 4, x = -2

Cho biết 2 đại lượng x và y tỉ lệ nghích với nhau theo công thức xy = 20.
a) Tìm hệ số tỉ lệ.
b) Tìm y biết x = 4, x = -2

2 bình luận về “Cho biết 2 đại lượng x và y tỉ lệ nghích với nhau theo công thức xy = 20. a) Tìm hệ số tỉ lệ. b) Tìm y biết x = 4, x = -2”

 1. a)
  Có: x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ a
  ⇒ x= a/y
  ⇒ a= xy
  Mà x=20
  ⇒ a=20
  Vậy, x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ: 20
  b)
  Có: x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ 20 ( Chứng minh ở câu a )
  ⇒ y= 20/x
  @ Với x=4
  ⇒ y=20/4
  ⇒ y=5
  @ Với x=-2
  ⇒ y=20/(-2)
  ⇒ y=-10
  ~ $kiddd$ ~

  Trả lời

Viết một bình luận