cho biết a/b = c/d ta suy ra A a/c = d/b B c/b = a/d C a/c = b/d D d/a = b/c

cho biết a/b = c/d ta suy ra
A a/c = d/b B c/b = a/d C a/c = b/d D d/a = b/cViết một bình luận

Câu hỏi mới