Cho biết hai đại lượng `x` và `y` tỉ lệ thuận với nhau và khi `x` = 4 thì `y` = – 3 Tìm hệ số tỉ lệ `k’` của `x` đối với `y`

Cho biết hai đại lượng `x` và `y` tỉ lệ thuận với nhau và khi `x` = 4 thì `y` = – 3
Tìm hệ số tỉ lệ `k’` của `x` đối với `y`Viết một bình luận

Câu hỏi mới