Cho đa thức A(x) = 9 2x + 8×3 – 6 – 3×3 – 7×5 a) Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức A(x) theo lũy thừa giảm dần củ

Cho đa thức A(x) = 9 2x + 8×3 – 6 – 3×3 – 7×5 a) Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức A(x) theo lũy thừa giảm dần của biến. b) Tìm bậc, hệ số cao nhất, hệ số tự do của đa thức A(x).

1 bình luận về “Cho đa thức A(x) = 9 2x + 8×3 – 6 – 3×3 – 7×5 a) Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức A(x) theo lũy thừa giảm dần củ”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   A[x] = 6 + 3x3 – 3×3 + 2×2 – x2 – 2x -3x
            =6 + x2 – x = x2 – 5x +6
  tớ mong bạn cho tớ 5 sao và tim trả lời hay nữa
  3×3 có nghĩa là 3 x số 3 nhỏ ở trên x 
  2×2 cũng vậy

  Trả lời

Viết một bình luận