Cho đa thức B(x)=x^2+9x-10 a) số-10 có phải là nghiệm của B(x) không? b) tìm nghiệm còn lại của B(x)

Cho đa thức B(x)=x^2+9x-10
a) số-10 có phải là nghiệm của B(x) không?
b) tìm nghiệm còn lại của B(x)Viết một bình luận