Cho đa thức f (x) = a.x mũ 2 + bx + c. Xác định các hệ số a,b,c biết: f (0) = 2; f (1) = 7 ; f (-2) = -14

Cho đa thức f (x) = a.x mũ 2 + bx + c. Xác định các hệ số a,b,c biết:
f (0) = 2; f (1) = 7 ; f (-2) = -14

2 bình luận về “Cho đa thức f (x) = a.x mũ 2 + bx + c. Xác định các hệ số a,b,c biết: f (0) = 2; f (1) = 7 ; f (-2) = -14”

 1. Giải đáp:
  $\rm  f(x)=ax^2+bx+c$
  +$\rm  f(0)=2$=>$\rm  c=2$
  +$\rm  f(1)=a+b+2=7$
  =>$\rm  b=5-a$
  +$\rm f(-2)=4a-2(5-a)+2 =-14$
  =>$\rm  a=-1$
  =>$\rm  b=5–1=6$
  => Biểu thức cần tìm là  $\rm  f(x)=-x^2+6x+2$

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
       Ta có: f(x) = ax^2 + bx + c
       +) Với f(0)=2, ta có:
            a.0^2 + b.0 + c = 2
        <=> c = 2
       +) Với f(1)=7, ta có:
            a.1^2 + b.1 + 2 = 7
        <=> a + b + 2 = 7
        <=> a + b = 5
        <=> a = 5 – b
       +) Với f(-2)=-14, ta có:
            a.(-2)^2 + b.(-2) + 2 = -14
        <=> 4a – 2b = -16
        <=> 4(5 – b) – 2b = -16
        <=> 20 – 4b – 2b = -16
        <=> 20 – 6b = -16
        <=> -6b = -36
        <=> b = 6
       Ta có: a = b – 5
       Hay: a = 6 – 5 = 1
       Vậy giá trị của các hệ số là: a=1; b=6; c=2
  *Xin câu trả lời hay nhất*
  ~MioWiky~

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới