Cho ΔDEF vuông tại E có góc F=46°. Khẳng định nào sau đây đúng? A. góc E > góc D >góc F B. DE > DF > EF;

Cho ΔDEF vuông tại E có góc F=46°. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. góc E > góc D >góc F B. DE > DF > EF;
C. DE > EF > DF; D. DF > DE > EF.

1 bình luận về “Cho ΔDEF vuông tại E có góc F=46°. Khẳng định nào sau đây đúng? A. góc E > góc D >góc F B. DE > DF > EF;”

Viết một bình luận