Cho `\Delta“ABC` ( Góc `A = 90^o` , `AB = AC ` . Gọi `M` là điểm chung của `BC` . Chứng minh a) `\Delta“ABM` = `\Delta“ABM

Cho `\Delta“ABC` ( Góc `A = 90^o` , `AB = AC ` . Gọi `M` là điểm chung của `BC` . Chứng minh
a) `\Delta“ABM` = `\Delta“ABM`
b) `AB \bot BC`
c) Từ `C` kẻ đường vuông góc với `B` cắt `AB` kéo dài tại `H` . Chứng minh `AM` $\parallel$ `CH`
d) Tính số đo góc `BHC`Viết một bình luận