Cho `\Delta“\text{ABC}` `=` `\Delta“\text{MNP}“\color{teal}{\bb \text{.}}` Biết `\text{AB} = 5“cm“\color{olive}{\bb \tex

Cho `\Delta“\text{ABC}` `=` `\Delta“\text{MNP}“\color{teal}{\bb \text{.}}` Biết `\text{AB} = 5“cm“\color{olive}{\bb \text{,}}` `\text{MP} = 7“cm` và chu vi của `\Delta“\text{ABC}` bằng `22“cm“\color{teal}{\bb \text{.}}` Tính các cạnh còn lại của mỗi tam giác`\color{green}{\bb \text{.}}`Viết một bình luận

Câu hỏi mới