Cho góc xOy nhọn.Lấy điểm A thuộc Ox, B thuộc Oy sao cho OA=OB. Trên tia Ax lấy E, trên tia By lấy F sao cho BF=AE .Gọi I là

Cho góc xOy nhọn.Lấy điểm A thuộc Ox, B thuộc Oy sao cho OA=OB. Trên tia Ax lấy E, trên tia By lấy F sao cho BF=AE .Gọi I là giao điểm À và BE.CMR:
a, tam giác AOF=tam giác BOE
b, tam giác BAF= tam giác ABE
c, OI là tia phân giác xOy
d, tam giác ABI và tam giác EIF là 2 tam giác cânViết một bình luận

Câu hỏi mới