Cho H(x) = ax ² + 3x+ 1; G(x)= 2ax ² – 2x+3 a) Tính tổng H(x)+G(x) b) tìm a biết tổng các hệ số của đa thức H(x)+G(x) là 8

Cho H(x) = ax ² + 3x+ 1; G(x)= 2ax ² – 2x+3
a) Tính tổng H(x)+G(x)
b) tìm a biết tổng các hệ số của đa thức H(x)+G(x) là 8

1 bình luận về “Cho H(x) = ax ² + 3x+ 1; G(x)= 2ax ² – 2x+3 a) Tính tổng H(x)+G(x) b) tìm a biết tổng các hệ số của đa thức H(x)+G(x) là 8”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  H(x)  +G(x)= 2ax ² – 2x+3+ ax ² + 3x+ 1;
                   =(2a+a)x ²+(-2+3)x+3+1
                   =3ax ²+x+4
  tổng các hệ số của đa thức H(x)+G(x) là 8 nên
  3a+4=8
  3a=8-4=4
  a=4/3

  Trả lời

Viết một bình luận