cho hai đa thức A=x^3+4x^x+3x-7 ; B=x+4 a)thực hiện phép chia đa thức a cho đa thức b b b)tìm x E Z để a chia hết b

cho hai đa thức A=x^3+4x^x+3x-7 ; B=x+4
a)thực hiện phép chia đa thức a cho đa thức b b
b)tìm x E Z để a chia hết b

1 bình luận về “cho hai đa thức A=x^3+4x^x+3x-7 ; B=x+4 a)thực hiện phép chia đa thức a cho đa thức b b b)tìm x E Z để a chia hết b”

 1. Giải đáp: $\begin{array}{l}
  a)A:B = {x^2} + 3\,\text{dư}\, – 19\\
  b)x = 4;x =  – 4
  \end{array}$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\begin{array}{l}
  a)A = {x^3} + 4{x^2} + 3x – 7\\
   = {x^3} + 4{x^2} + 3x + 12 – 19\\
   = {x^2}\left( {x + 4} \right) + 3\left( {x + 4} \right) – 19\\
   = \left( {x + 4} \right)\left( {{x^2} + 3} \right) – 19\\
   = B.\left( {{x^2} + 3} \right) – 19\\
   \Leftrightarrow A:B = {x^2} + 3\,\text{dư}\, – 19\\
  b)A \vdots B\\
   \Leftrightarrow 19 \vdots B\\
   \Leftrightarrow 19 \vdots \left( {{x^2} + 3} \right)\\
   \Leftrightarrow {x^2} + 3 = 19\\
   \Leftrightarrow {x^2} = 16\\
   \Leftrightarrow x = 4;x =  – 4
  \end{array}$

  Trả lời

Viết một bình luận