Cho hai đa thức: A(x) = 3×3 + 5×2 3×3 + 1 a) (TH) Tìm bậc của đa thức A(x). b) (NB) Sắp xếp đa thức A(x) theo lũy thừa giảm

Cho hai đa thức: A(x) = 3×3 + 5×2 3×3 + 1
a) (TH) Tìm bậc của đa thức A(x).
b) (NB) Sắp xếp đa thức A(x) theo lũy thừa giảm dần của biến.
c) (VDC) Chứng tỏ đa thức A(x) không có nghiệm.
Viết một bình luận