Cho P(x)=1-4x^2+x^3-x^4 và Q(x)=2x^3+x^2+x^4-x+5 a)Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến b)Tính H(x)tại x =-2

Cho P(x)=1-4x^2+x^3-x^4 và Q(x)=2x^3+x^2+x^4-x+5 a)Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến b)Tính H(x)tại x =-2

1 bình luận về “Cho P(x)=1-4x^2+x^3-x^4 và Q(x)=2x^3+x^2+x^4-x+5 a)Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến b)Tính H(x)tại x =-2”

 1. Giải đáp:
  a) 
  P(x) = -x^4+x^3-4x^2+1
  Q(x) = x^4+2x^3+x^2-x+5
  b) H(x) = -28 tại x=-2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  P(x) = 1-4x^2+x^3-x^4 = -x^4+x^3-4x^2+1
  Q(x) = 2x^3+x^2+x^4-x+5 = x^4+2x^3+x^2-x+5
  b)
  Ta có: H(x) = P(x)+Q(x)
  = -x^4+x^3-4x^2+1+x^4+2x^3+x^2-x+5
  = (-x^4+x^4)+(x^3+2x^3)+(-4x^2+x^2)-x+(1+5)
  = 3x^3-3x^2-x+6
  Thay x=-2 vào đa thức H(x) ta được:
  3. (-2)^3-3. (-2)^2-(-2)+6
  = 3. (-8)-3. 4+2+6
  = -28
  Vậy tại x=-2 thì đa thức H(x) = -28
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới