Cho tam giác ABC có AB = AC. Gọi I là trung điểm BC. Trên cạnh AB lấy M, trên cạnh AC lấy N sao cho AM = AN. a) Vẽ hình và C

Cho tam giác ABC có AB = AC. Gọi I là trung điểm BC. Trên cạnh AB lấy M, trên cạnh AC lấy N sao cho AM = AN.
a) Vẽ hình và Chứng minh ABI = ACI .
b) Chứng minh: AI BC.
c) Chứng minh AI là tia phân giác của góc (BAC) ̂.
d) Chứng minh AIM = AIN.
Viết một bình luận