cho tam giác ABC có AB<AC , 3 ĐƯỜNG p/g cắt nhau tại I c/m a, AIB+IBC+ICA=90 độ b, CBI > ACI c, so so sánh IB và IC

cho tam giác ABC có AB<AC , 3 ĐƯỜNG p/g cắt nhau tại I c/m
a, AIB+IBC+ICA=90 độ
b, CBI > ACI
c, so so sánh IB và IC

1 bình luận về “cho tam giác ABC có AB<AC , 3 ĐƯỜNG p/g cắt nhau tại I c/m a, AIB+IBC+ICA=90 độ b, CBI > ACI c, so so sánh IB và IC”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.Ta có:
  $\widehat{IAB}+\widehat{IBC}+\widehat{ICA}$
  $=\dfrac12\hat A+\dfrac12\hat B+\dfrac12\hat C$
  $=\dfrac12(\hat A+\hat B+\hat C)$
  $=\dfrac12\cdot 180^o$
  $=90^o$
  b.Vì $AB<AC\to \hat C<\hat B$
  $\to \dfrac12\hat C<\dfrac12\hat B$
  $\to \widehat{ACI}<\widehat{CBI}$
  c.Từ câu b $\to \widehat{ICB}<\widehat{IBC}$  vì $\widehat{ICB}=\widehat{ICA}$
  $\to IB<IC$

  cho-tam-giac-abc-co-ab-lt-ac-3-duong-p-g-cat-nhau-tai-i-c-m-a-aib-ibc-ica-90-do-b-cbi-aci-c-so-s

  Trả lời

Viết một bình luận