cho tam giác ABC D là trung điểm AB,E là trung điểm AC lấy F sao cho E là trung điểm DF a)tam giác ADE =tam giác CFE b)DB=CF

cho tam giác ABC D là trung điểm AB,E là trung điểm AC lấy F sao cho E là trung điểm DF
a)tam giác ADE =tam giác CFE
b)DB=CF
c)AB//CFViết một bình luận

Câu hỏi mới