Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 9cm, BC = 15cm, AC =12 cm. a) So sánh các góc của tam giác ABC. b)Trên tia đối của tia

Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 9cm, BC = 15cm, AC =12 cm.
a) So sánh các góc của tam giác ABC.
b)Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho A là trung điểm của đoạn thẳng BD. Chứng minh
từ đó suy ra tam giác BCD cân.
c,Lấy điểm I bất kì trên cạnh Ac (I KO PHẢI A và C)
CM IA là tia phân giác của BID
chỉ làm câu c thôi nha
Viết một bình luận