Cho tam giác ABC vuông tại A ,M là trung điểm của BC, trên tia đối của tia MA lấy điểm N sao cho MN = MA. Tam giác ABM= tam g

Cho tam giác ABC vuông tại A ,M là trung điểm của BC, trên tia đối của tia MA lấy điểm N sao cho MN = MA. Tam giác ABM= tam giác NCM, AB//CN.Chứng minh tam giác ABC =tam giác CANViết một bình luận