Cho tam giác CDE có CD < CE, trung tuyển CM. Trên tia đối của tia MC lấy điểm N sao cho MN = MC. a. Chứng minh DN=CE b. Lấ

Cho tam giác CDE có CD < CE, trung tuyển CM. Trên tia đối của tia MC lấy điểm N sao
cho MN = MC.
a. Chứng minh DN=CE
b. Lấy điểm 1 nằm trên cạnh DE sao cho EI = 2/3 ED. Chứng minh: I là trọng tâm tam giác DCN.
c. Gọi K là trung điểm của CD. Chứng minh ba điểm K, I, N thẳng hàng.Viết một bình luận

Câu hỏi mới