cho tam giác MIH cân tại I a) biết IHM= $55^{o}$ b) gọi A là trung điểm của HM. Chứng Minh rằng tam giác AIH= tam giác AIM c

cho tam giác MIH cân tại I
a) biết IHM= $55^{o}$
b) gọi A là trung điểm của HM. Chứng Minh rằng tam giác AIH= tam giác AIM
c) Kẻ AE vuông góc với IM tại E, IF vuông góc với IH tại F. Chứng minh rằng AE=AF
d) chứng minh rằng AI vuông góc với EF
Viết một bình luận