Cho tỉ lệ thức a/b = c/d. Chứng minh rằng: a-b/b = c-d/d

Cho tỉ lệ thức a/b = c/d. Chứng minh rằng: a-b/b = c-d/d

1 bình luận về “Cho tỉ lệ thức a/b = c/d. Chứng minh rằng: a-b/b = c-d/d”

 1. Giải đáp:
  $\begin{array}{l}
  \dfrac{{a – b}}{b} = \dfrac{a}{b} – \dfrac{b}{b} = \dfrac{a}{b} – 1\\
  \dfrac{{c – d}}{d} = \dfrac{c}{d} – \dfrac{d}{d} = \dfrac{c}{d} – 1\\
  Do:\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}\\
   \Leftrightarrow \dfrac{a}{b} – 1 = \dfrac{c}{d} – 1\\
   \Leftrightarrow \dfrac{{a – b}}{b} = \dfrac{{c – d}}{d}
  \end{array}$

  Trả lời

Viết một bình luận