Cho `\triangle` ` ABC` cân tại` A ` ( Góc `A < 90^o`) . Vẽ `BD \bot AC` ( `D in AC` ) . `CE \bot AB` ( `E in AB` ) , `BD

Cho `\triangle` ` ABC` cân tại` A ` ( Góc `A < 90^o`) . Vẽ `BD \bot AC` ( `D in AC` ) . `CE \bot AB` ( `E in AB` ) , `BD ` cắt `CE tại `H`
A) Chứng minh AH là tia phân giác của Góc BACViết một bình luận