Chứng minh định lí: Nếu 2 đường thẳng bị cắt bởi đường thẳng thứ 3 và trong các góc tạo thành 1 cặp góc trong cùng phía bù nh

Chứng minh định lí:
Nếu 2 đường thẳng bị cắt bởi đường thẳng thứ 3 và trong các góc tạo thành 1 cặp góc trong cùng phía bù nhau thì chúng song song với nhau

1 bình luận về “Chứng minh định lí: Nếu 2 đường thẳng bị cắt bởi đường thẳng thứ 3 và trong các góc tạo thành 1 cặp góc trong cùng phía bù nh”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  GT | aa’ cắt cc’ tại A, bb’ cắt cc’ tại B, aa’ = bb’
       | aAB = bBc

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới