Chứng minh rằng đa thức p(x)= x^2022+ x^2020+x^2018+…+x^2+1 không có nghiệm

Chứng minh rằng đa thức p(x)= x^2022+ x^2020+x^2018+…+x^2+1 không có nghiệm

1 bình luận về “Chứng minh rằng đa thức p(x)= x^2022+ x^2020+x^2018+…+x^2+1 không có nghiệm”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  p(x)= x^2022+ x^2020+x^2018+…+x^2+1 
  vì các hạng trong p(x) có bậc là số chẵn nên các số hạng luôn lớn hơn hoặc bằng 0 mà hệ số tự do dương nên p(x) > 0 với mọi x
  do đó , p(x) không có nghiệm

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới