Chứng tỏ đa thức sau vô nghiệm : `a,` f(x)=x^2 + 2x+2 `b,` f(x)=x^2 -4x+7

Chứng tỏ đa thức sau vô nghiệm :
`a,` f(x)=x^2 + 2x+2
`b,` f(x)=x^2 -4x+7Viết một bình luận

Câu hỏi mới