Chứng tỏ rằng 1+3+3^2+3^3+….+3^2022 chia hết cho 13

Chứng tỏ rằng 1+3+3^2+3^3+….+3^2022 chia hết cho 13

2 bình luận về “Chứng tỏ rằng 1+3+3^2+3^3+….+3^2022 chia hết cho 13”

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  1 + 3 + 3^2 + 3^3 + … + 3^2022
  Đặt A = 1 + 3 + 3^2 + 3^3 + … + 3^2022
  A = ( 1 + 3 + 3^2 ) + ( 3^3 + 3^4 + 3^5 ) ….. + ( 3^2020+ 3^2021+ 3^2022 )
  A = 13 + 3^3(1+3+3^2) + ….. + 3^2020(1+3+3^2 )
  A = 1 * 13 + 3^3 * 13 + ….. + 3^2020 * 13
  Do 13 \vdots 13 vậy A = 1 * 13 + 3^3 * 13 + ….. + 3^2020 * 13 \vdots 13
  -> A \vdots 13
  Vậy A = 1 * 13 + 3^3 * 13 + ….. + 3^2020 * 13 \vdots 13
  ~nhungan~

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới