CMR : 1/3² – 1/3³ + 1/3 -…+1/3²²³ – 1/3²²<0,1

CMR : 1/3² – 1/3³ + 1/3 -…+1/3²²³ – 1/3²²<0,1

1 bình luận về “CMR : 1/3² – 1/3³ + 1/3 -…+1/3²²³ – 1/3²²<0,1”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  A= 1/3^2-1/3^3+1/3^4-….+1/3^23-1/3^22
  => 3A=1/3^3-1/3^4+1/3^5+……+1/3^22-1/3^21
  => 3A+A=1/3^2-1/3^31
  => A=(1/9-1/3^31)/4
  A=1/32-1/(3^31*4)<1/10=0.1
  = >A <0.1

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới