Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau trong đó không có chữ số 5? Trả lời: Có … số

Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau trong đó không có chữ số 5? Trả lời: Có … sốViết một bình luận

Câu hỏi mới