để chuẩn bị năm học mới bạn Nam mua x quyển vở,giá mỗi quyển vở là 8000 đồng và mua y chiếc bút chì,giá mỗi chiếc bút chì là

để chuẩn bị năm học mới bạn Nam mua x quyển vở,giá mỗi quyển vở là 8000 đồng và mua y chiếc bút chì,giá mỗi chiếc bút chì là 5000đồng. a.Viết biểu thức đại số biểu thị số tiền bạn Nam phải trả. b.Biết bạn Nam có 100000 đồng .Bạn Nam dự định mua 9 quyển vở và 5 chiếc bút chì.Hỏi bạn Nam có đủ tiền để mua số quyển vở và bút chì theo dự định không?Viết một bình luận

Câu hỏi mới