GIÚP MIK VS Ạ MIK CẦN GẤP (có vẽ hình ạ) Tam giác ABC có phan giác BD a)CM:^ADB=^ACB+1/2^ABC ^BDC=^BAC+1/2^ABC b)so sánh BC v

GIÚP MIK VS Ạ MIK CẦN GẤP (có vẽ hình ạ)
Tam giác ABC có phan giác BD
a)CM:^ADB=^ACB+1/2^ABC
^BDC=^BAC+1/2^ABC
b)so sánh BC và DC
c)so sánh AB và ADViết một bình luận

Câu hỏi mới