giúp mình vói ạ 25^13.7^29 – 5^25. 49^15 : 125^9. 7^29+5^25.(-7)^30

giúp mình vói ạ
25^13.7^29 – 5^25. 49^15 : 125^9. 7^29+5^25.(-7)^30Viết một bình luận

Câu hỏi mới