GTLN của biểu thức $-x^{2}$ + 4x – 5

GTLN của biểu thức $-x^{2}$ + 4x – 5

2 bình luận về “GTLN của biểu thức $-x^{2}$ + 4x – 5”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có: -x^2 +4x – 5
          <=> -(x^2 – 2.2.x + 4) -1
           <=> -(x-2)^2 -1
   Vì -(x-2)^2 <0$\forall$ x
    => -(x-2)^2 -1 <-1 $\forall$ x
    Dấu = xảy ra <=> x – 2 = 0 => x = 2
      Vậy Max B = -1 <=> x = 2

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Có A= -x²+4x-5=-(x²-4x+5)
  =-(x²-2×2+2²-2²+5)
  =-[(x-2)²+1]
   Vì(x-2)²≥0
  →(x-2)²+1≥1
  →-[(x-2)²+1)≤1
  Hay A đạt gtln=1⇔x-2=0⇔x=2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới