Hãy lập tất cả các tỉ lệ thức từ đẳng thức sau: a) 7 . 6 = 2 . 21 b) 0,3 . 6 = 2 . 0,9 c) 18 . 36 = 24 . 27 d) 0,75 . 0,4 = 3

Hãy lập tất cả các tỉ lệ thức từ đẳng thức sau:
a) 7 . 6 = 2 . 21 b) 0,3 . 6 = 2 . 0,9
c) 18 . 36 = 24 . 27 d) 0,75 . 0,4 = 3 . 0,1Viết một bình luận

Câu hỏi mới