Help me ! Cho tam giác ABC vuông tại A ,M là trung điểm của BC , D thuộc tia đối của MA , MD = MA , E thuộc AB ,. F thuộc CD

Help me !
Cho tam giác ABC vuông tại A ,M là trung điểm của BC , D thuộc tia đối của MA , MD = MA , E thuộc AB ,. F thuộc CD , EB = CF . CM :
a) E , M , F thẳng hàng
b) AM = 1/2 BCViết một bình luận

Câu hỏi mới