Hưởng ứng phong trào quyên góp sách giáo khoa cũ giúp đỡ các tỉnh miền Trung bị bão lũ, 3 lớp 7A, 7B, 7C quyên góp được 192 q

Hưởng ứng phong trào quyên góp sách giáo khoa cũ giúp đỡ các tỉnh miền Trung bị bão lũ, 3 lớp 7A, 7B, 7C quyên góp được 192 quyển. Tính số sách quyên góp được. Biết rằng 3 lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với 3, 4, 5.

2 bình luận về “Hưởng ứng phong trào quyên góp sách giáo khoa cũ giúp đỡ các tỉnh miền Trung bị bão lũ, 3 lớp 7A, 7B, 7C quyên góp được 192 q”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số sách ba lớp 7A,7B,7C lần lượt là a,b,c.
  có a/3=b/4=c/5 và a+b+c=192
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau
  a/3=b/4=c/5 = $\frac{a+b+c}{3+4+5}$ =192/12=16
  a/3=16->a=48
   b/4=16->b=64 
   c/5=16->c=80
  Vậy lớp 7A: 48 quyển 
        lớp 7B: 64 quyển
        lớp 7C: 80 quyển.

  Trả lời
 2. Gọi số sách mà mỗi lớp 7A,7B,7C quyên góp được lần lượt là x,y,z(quyển;x,y,z in NN**).
  Ta có:[x]/[3]=[y]/[4]=[z]/[5] và x+y+z=192.
  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau,ta có:
  [x]/[3]=[y]/[4]=[z]/[5]=[x+y+z]/[3+4+5]=[192]/[12]=16
  =>x=16.3=48,y=16.4=64,z=16.5=80
  Vậy số quyển sách mà mỗi lớp 7A,7B,7C quyên góp được lần lượt là 48 quyển, 64 quyển và 80 quyển.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới