Hưởng ứng phong trào tết trồng cây 3 lớp 7A, 7B, 7C cùng nhận một số lượng cây xanh như nhau. Thời gian để 3 lớp làm xong côn

Hưởng ứng phong trào tết trồng cây 3 lớp 7A, 7B, 7C cùng nhận một số lượng cây xanh như nhau. Thời gian để 3 lớp làm xong công việc là 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ. Tính số người tham gia làm việc của mỗi lớp. Biết rằng số người của 7C ít hơn 7B 5 người và năng suất làm việc của mỗi người như nhauViết một bình luận

Câu hỏi mới