khi nhân 1 số tự nhiên với 475,một học sinh đã viết các tích riêng thẳng cột với nhau như phép cộng nên được tích kém tích đú

khi nhân 1 số tự nhiên với 475,một học sinh đã viết các tích riêng thẳng cột với nhau như phép cộng nên được tích kém tích đúng 92259. Tìm tích đúngViết một bình luận

Câu hỏi mới