Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau: a) 3 . ( -20 ) = ( -4 ) . 15 b) 0,8 . 8,4 = 1,4 . 4,8

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau:
a) 3 . ( -20 ) = ( -4 ) . 15
b) 0,8 . 8,4 = 1,4 . 4,8Viết một bình luận

Câu hỏi mới