liệt kê các hạng tử của đa thức P(x) = 5x^4- 2x^3 -x + 1

liệt kê các hạng tử của đa thức P(x) = 5x^4- 2x^3 -x + 1

1 bình luận về “liệt kê các hạng tử của đa thức P(x) = 5x^4- 2x^3 -x + 1”

 1. Giải đáp:
  $5x^4;-2x^3 ;-x ; 1.$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $P(x) = 5x^4- 2x^3 -x + 1$
  Đa thức là tổng của các đơn thức, mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức
  Các hạng tử của đa thức $P(x): 5x^4;-2x^3 ;-x ; 1.$

  Trả lời

Viết một bình luận