mik câng gấp trong tối nay r mong mn giúp Câu 1: cho tam giác ABC cân tại A (AB>BC). Từ A kẻ đường thẳng vuông góc với BC tạ

mik câng gấp trong tối nay r mong mn giúp
Câu 1: cho tam giác ABC cân tại A (AB>BC). Từ A kẻ đường thẳng vuông góc với BC tại M.
a) Chứng minh tam giác AMB=tam giác AMC
b) Gọi I là trung điểm của AB. Qua A kẻ đường thẳng song song với BCC, cắt MI tại D. CHứng minh AD=MC
Câu 2: cho tam giác ABC vuông tại A. BD phân giác của góc B. Qua D vẽ đường thẳng DE vông góc với BC. BD cắt AE tại H
a) chứng minh BA=BE
b) Chứng minh H là trung điểm của AE
Câu 3: cho tam giác ABC cân tại A . AH là tia phân giác của góc A
a) chứng minh tam giác AHB=tam giác AHC
b) Gọi I là trung điểm của HC. Qua I vẽ đừng thẳng vuông góc của HC, cắt AC tại D. Chứng minh tam giác DHC cân tại D

1 bình luận về “mik câng gấp trong tối nay r mong mn giúp Câu 1: cho tam giác ABC cân tại A (AB>BC). Từ A kẻ đường thẳng vuông góc với BC tạ”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 1:
  a) Ta có: AM⊥BC
  ⇒∠AMB=∠AMC=$90^o$ (kề bù)
  Xét tam giác vuông AMB và tam giác vuông AMC, ta có:
  · AB=AC (ΔABC cân tại A)
  ·∠ABC=∠ACB (ΔABC cân tại A)
  ⇒ΔAMB=ΔAMC (cạnh huyền-góc nhọn)
  b) Ta có: DA//BC
  ⇒∠DAB=∠ABM (so le trong)
  Xét ΔAID và ΔBIM, ta có:
  · AI=IB (I là trung điểm AB)
  · ∠DIA=∠MIB (đối đỉnh)
  · ∠DAB=∠ABM (cmt)
  ⇒ΔAID=ΔBIM (g.c.g)
  ⇒AD=BM
  Ta có: ΔAMB=ΔAMC (câu a)
  Mà BM=MC (hai cạnh tương ứng)
  ⇒AD=MC
  Câu 2: 
  a) Ta có: DE⊥BC
  ⇒∠BED=∠CED=$90^o$ (kề bù)
  Xét tam giác vuông ABD và tam giác vuông EBD, ta có:
  · ∠ABD=∠EBD (BD là tia phân giác ∠B)
  · BD cạnh chung
  ⇒ΔABD=ΔEBD (cạnh huyền-góc nhọn)
  ⇒BA=BE (hai cạnh tương ứng)
  b) Xét ΔABH và ΔEBH, ta có:
  · BH cạnh chung
  · ∠ABH=∠EBH (Bd là tia phân giác ∠B)
  · BA=BE (cmt)
  ⇒ΔABH=ΔEBH (c.g.c)
  ⇒AH=EH (hai cạnh tương ứng)
  ⇒H là trung điểm AE
  Câu 3:
  a) Xét ΔAHB và ΔAHC, ta có:
  · AH cạnh chung
  · AB=AC (ΔABC cân tại A)
  · ∠BAH=∠CAH (AH là tia phân giác ∠A)
  ⇒ΔAHB=ΔAHC (c.g.c)
  b) Xét ΔDHC, ta có:
  · I là trung điểm HC
  · DI⊥HC
  ⇒DI là đường trung trực của đoạn thẳng HC
  ⇒DH=DC (tính chất đường trung trực của đoạn thẳng)
  ⇒ΔDHC cân tại D

  Trả lời

Viết một bình luận