một người mua 65 quả trứng gà gồm 3 loại : loại 1 giá 4000 đồng 1 quả, loại 2 giá 3000 đồng 1 quả và loại 3 giá 2000 đồng 1 q

một người mua 65 quả trứng gà gồm 3 loại : loại 1 giá 4000 đồng 1 quả, loại 2 giá 3000 đồng 1 quả và loại 3 giá 2000 đồng 1 quả. hỏi người đó mua bao nhiêu quả trứng mỗi loại, biết rằng số tiền phải trả là như nhauViết một bình luận

Câu hỏi mới